آموزش ساخت ساعت با نوت پد

کد های مربوطه:

@echo off
:start
echo date: %date%time:%time%
goto start

فایل txt:

فایل bat:

دریافت دو فایل: