مسابقه تست هوش 3

مسابقه تست هوش 3

با سلام.

این آزمون دارای 7 سوال میباشد و شما 20 دقیقه زمان دارید.

موفق باشید.

1 / 7

در سوال 1156، کدام گزینه یک نظم معنی دار بین کلمات داده شده را نشان می دهد؟

Question Image

2 / 7

در سوال 1157، کدام گزینه یک نظم معنی دار بین کلمات داده شده را نشان می دهد؟

Question Image

3 / 7

در سوال 1158، کدام گزینه یک نظم معنی دار بین کلمات داده شده را نشان می دهد؟

Question Image

4 / 7

در سوال 1159، کدام گزینه یک نظم معنی دار بین کلمات داده شده را نشان می دهد؟

Question Image

5 / 7

در سوال 1160، کدام گزینه یک نظم معنی دار بین کلمات داده شده را نشان می دهد؟

Question Image

6 / 7

در سوال 1161، کدام گزینه یک نظم معنی دار بین کلمات داده شده را نشان می دهد؟

Question Image

7 / 7

در سوال 1162، کدام گزینه یک نظم معنی دار بین کلمات داده شده را نشان می دهد؟

Question Image