آموزش های Videomaker

جلسه اول:

جلسه دوم:

جلسه سوم:

جلسه چهارم:

🔰نام آموزش🔰:

جلسه پنجم:

جلسه ششم(جلسه آخر):

جلسه دوم آموزش Video Maker

🔰نام نرم افزار🔰:

Video Maker🎞️

دستگاه مورد نیاز برای اجرای برنامه:

گوشی یا تبلت
آموزش های کاربردی
#آموزش ادیت

📱instagram📱:

Robocoder_mahdiar

whatsapp:

https://chat.whatsapp.com/DPuVl3MV6SyLJKCwUtPIOi

🌐 :site 🌐
https://robocoders.ir/