دوره های آموزش mblock

آموزش mblock سطح A1

پودمان اول دوره مقدماتی
نیاز به گواهی: گواهی نیاز ندارد
آشنایی با نرم افزار mblock
کد نویسی بلوکی
ساخت انیمیشن کوتاه
آشنایی با دنیای sprite ها
آشنایی با Background ها
آشنایی با شروع های مختلف
برگزاری به صورت غیرحضوری (آنلاین + LMS)