خود ارزیابی درس 1 قران هفتم

با سلام.

ای آزمون دارای 16 دقیقه زمان است و 13 سوال.

موفق باشید.

1 / 13

ترجمه صحیح «اِنَّ اللهَ لایَظلمُ الناسَ شَیئاً» کدام گزینه است؟

2 / 13

جمله« اِنَّ فی اختِلافِ الَّیلِ وَ النَّهارِ » به چه معنا است؟

3 / 13

 ترجمه درست کلمه « قُل» را علامت بزنید.

4 / 13

 کدام کلمه درست ترجمه شده است؟

5 / 13

ضمیر «کُم - هُ - ی - نا » به ترتیب به معنای:

6 / 13

معنای واژه های« اُعبدوا، کَ ، اَخ، فضل» به ترتیب:

7 / 13

با توجه به ترجمه کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است؟

8 / 13

در کدام گزینه نیازی نیست حرف «لِـ» ترجمه شود؟

9 / 13

در عبارت قرآنی «بِیوسُفَ و اخیهِ» و «فَاعبُدهُ» به ترتیب چند کلمه وجود دارد؟

10 / 13

معنی قرآنی عبارت «عَذاباً اَلیماً» کدام گزینه است؟

11 / 13

معنی قرآنی « آماده کردیم برای آنها عذابی دردناک» در کدام گزینه آمده است؟

12 / 13

ترجمه کلمه "لاتَعقِلون" در کدام گزینه آمده است؟

13 / 13

معنی اوحی چیست؟

امتیاز شما